REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL

ASOCIAŢIEI OPERATORILOR ŞI PRESTATORILOR DIN INDUSTRIA SERVICIILOR DE CURĂŢENIE ŞI CONEXE - FILIALA BUCUREŞTI

 

Art. 1 Prezentul Regulament de Ordine Interioară completează Statutul de înfiinţare şi funcţionare al Filialei Bucureşti a ASOCIAŢIEI OPERATORILOR ŞI PRESTATORILOR DIN INDUSTRIA SERVICIILOR DE CURĂŢENIE ŞI CONEXE şi stabileşte modul lui de aplicare, reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţii interne în cadrul Filialei.

Art. 2 Membrii Filialei au dreptul de a cunoaşte şi obligaţia de a respecta Statutul de înfiinţare şi funcţionare şi Regulamentul de Ordine Interioară.

Art. 3 Dispoziţiile acestora sunt obligatorii atât pentru organele de conducere ale Filialei, cât şi pentru membrii săi, pentru persoanele încadrate cu contract de muncă, pe bază de convenţii civile sau de colaboratori.

Art. 4 Valabilitatea prezentului Regulament de Ordine Interioară este de 18 (optsprezece) luni începând cu data înfiinţării Filialei.

Art. 5 Regulamentul de Ordine Interioară poate fi modificat în orice moment pe perioada sa de valabilitate de către Consiliul Director, cu majoritate, dar, reveniri la forma iniţială nu sunt permise mai devreme de 12 (douăsprezece) luni de la efectuarea modificărilor.

Art. 6 Prioritare, în perioada iulie 2015 – ianuarie 2017, pentru ASOCIAŢIA OPERATORILOR ŞI PRESTATORILOR DIN INDUSTRIA SERVICIILOR DE CURĂŢENIE ŞI CONEXE – FILIALA BUCUREŞTI sunt:

 1. a) Atragerea de noi membri activi;
 2. b) Participarea la cel puţin un târg de profil şi/sau organizarea unei întâlniri generale în decursul anului 2016 între membrii Filialei şi alte persoane fizice/juridice considerate relevante, pentru stabilirea unei platforme de lucru privind următoarele:

            - drepturile prestatorilor şi operatorilor din industria serviciilor de curăţenie şi conexe

            - întărirea capacităţii prestatorilor şi operatorilor din industria serviciilor de            curăţenie şi conexe de a-şi apăra drepturile şi interesele prin organizare de         conferinţe        cursuri, training-uri de formare

            - statutul actual al calificării angajaţilor din domeniul curăţeniei şi modalităţi de    îmbunătăţire a acestuia

            - efectuarea de analize în vederea elaborării de noi standarde ocupaţionale aferente unor             ocupaţii/meserii din domeniul prestărilor de servicii de curăţenie

            - modificarea nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România prin introducerea    unor noi ocupaţii/meserii impuse de cerinţele pieţii de curăţenie, etape de parcurs;

            - deschiderea unei şcoli de curăţenie la Bucureşti;

 1. c) Dezvoltarea programului „Noi îţi oferim biletul de plecare: ISSA 2016!” pentru furnizorii de servicii de curăţenie;
 2. d) Necesitatea deschiderii unei şcoli de curăţenie la Bucureşti;
 3. e) Atragerea unor finanţări pentru susţinerea activităţii Filialei.

Art. 7 Orice persoană care doreşte să devină membru asociat va prezenta o cerere de primire Adunării generale, care se pronunţă asupra admiterii de noi membri; în caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îşi motiveze decizia.

Art. 8 Persoanelor acceptate li se va comunica decizia în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii; împreună cu decizia se va transmite şi câte un exemplar al Statutului şi al Regulamentului de Ordine Interioară.

Art. 9 La înscrierea în Filială, noul membru asociat va plăti o taxă de 1.000 lei.

Art. 10 Membrii Filialei se împart în: membri cu drept de vot, membri fără drept de vot şi membri onorifici.

Art. 11 Orice persoană care aduce servicii deosebite Filialei şi/sau a sprijinit-o substanţial din punct de vedere material poate deveni membru onorific, la propunerea Adunării generale şi cu acordul Consiliului Director.

Art. 12 Orice membru al Filialei care a deţinut calitatea de preşedinte al acesteia poate deveni membru onorific, la propunerea Consiliului Director, cu aprobarea Adunării generale.  

Art. 13 Cotizaţia anuală a membrilor este de 1.200 lei, ea se achită integral o dată, prin bancă (fie prin virament dintr-un cont, fie depunere de numerar în contul Filialei).

Art. 14 Orice sumă suplimentară este considerată donaţie şi trebuie depusă în cont printr-o nouă operaţiune, separat faţă de cotizaţie.

Art. 15 Noul membru asociat va putea participa la activităţile Filialei după achitarea cotizaţiei (în primul an, numai pentru restul din durata anului calendaristic în care i-a fost acceptată înscrierea).

Art. 16 Filiala poate avea în componenţa sa şi membri simpatizanţi, colaboratori voluntari şi personal angajat.

Art. 17 Pe lângă prevederile art. 12 şi 13 din Statut, membrii Filialei au următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. Să cunoască, să respecte, să servească şi să promoveze în orice împrejurare scopul şi obiectivele ASOCIAŢIEI OPERATORILOR ŞI PRESTATORILOR DIN INDUSTRIA SERVICIILOR DE CURĂŢENIE ŞI CONEXE a cărei Filială suntem;
 2. Să participe la activităţile organizate de Filială;
 3. Să prezinte propuneri (de activităţi, de proiecte etc.) în cadrul Adunării Generale sau independent de aceasta;
 4. Să utilizeze mijloacele de informare ale Filialei, precum şi să beneficieze de facilităţile puse la dispoziţie de aceasta în vederea atingerii obiectivelor;
 5. Să participe la schimburi/activităţi de cooperare interne şi internaţionale, în domeniul de interes al Filialei, în calitate de reprezentanţi ai acesteia;
 6. Să contribuie la eforturile Filialei, de realizare a obiectivelor propuse;
 7. Să participe la schimburi/activităţi de cooperare interne şi internaţionale, în domeniul de interes al Filialei, în calitate de reprezentanţi ai acesteia;
 8. Să respecte regulile ecologice şi să nu aducă prejudicii mediului;
 9. Să respecte hotărârile Consiliului Director, în cazul desfăşurării activităţilor în teren;
 10. Să înştiinţeze Consiliul Director imediat ce observă existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri de orice natură;
 11. Să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Filialei şi hotărârile organelor de conducere;
 12. Să contribuie la eforturile Filialei de realizare a obiectivelor propuse;
 13. Să acţioneze în vederea creşterii prestigiului Filialei;
 14. Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Filialei;
 15. Să întreţină în stare corespunzătoare bunurile Filialei;
 16. Să menţină ordinea şi curăţenia în sediul Filialei şi în locurile de desfăşurare a a activităţilor acesteia;
 17. Să intervină de urgenţă, atunci când situaţia o impune, pentru evitarea producerii unui prejudiciu asupra Filialei.

Art. 18 Următoarele principii de etică sunt însuşite şi promovate de Membrii Filialei:

 1. Respectarea punctelor de vedere ale fiecărui membru prin încuviinţarea libertăţii de opinie şi de exprimare;
 2. Prevenirea conflictelor, de orice natură, în cadrul Filialei;
 3. Neimplicarea Filialei în activităţi politice;
 4. Asumarea responsabilităţii pentru activităţile desfăşurate în cadrul Filialei;
 5. Solidaritate faţă de ceilalţi membri;
 6. Corectitudine şi echitate în orice împrejurare;
 7. Promovarea inovaţiei şi susţinerea educaţiei;
 8. Încurajarea activităţilor Filialei, atât pe plan intern cât şi internaţional;
 9. Urmărirea excelenţei de către membrii în domeniul de activitate propriu.

Art. 19 Adunarea generală este organul suprem de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor Filialei, de largă competenţă, cuprinzând, printre altele: stabilirea strategiei şi a obiectivelor Filialei, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a situaţiei financiare anuale, alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director, precum şi efectuarea analizei activităţii acestuia, alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori, precum şi efectuarea analizei activităţii de control financiar intern al asociaţiei etc., astfel cum acestea sunt prevăzute în Statut;

Art. 20 Consiliul Director reprezintă organul executiv al Filialei şi este constituit pe principiul voluntariatului şi asumării responsabilităţii în ceea ce priveşte actul de conducere.

Art. 21 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

Art. 22 Consiliul Director exercită conducerea Filialei în perioada dintre sesiunile Adunării generale şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa.

Art. 23 Controlul financiar intern al Filialei este asigurat de un Cenzor.

Art. 24 În situaţia în care numărul membrilor Filialei este mai mare de 50, controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de cenzori.

Art. 25 Cel puţin unul dintre Cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

Art. 26 Comunicările între membrii Filialei şi cu conducerea acesteia se vor desfăşura după cum urmează:

Art. 27 Pentru a putea desfăşura o activitate în numele Filialei, membrul respectiv va prezenta activitatea Preşedintelui Filialei şi va completa un formular în care vor fi precizate componenţa echipei, natura acţiunii, perioada desfăşurării, locul şi scopul evenimentului întreprins precum şi mijloacele materiale ale Filialei ce urmează a fi folosite.

Art. 28 Numai după obţinerea avizului Preşedintelui, membrul filialei va putea desfăşura respectiva acţiune al cărei rezultat, în final, va fi expus într-un memoriu de activitate ce se va prezenta Consiliului Director.

Art. 29 Nicio acţiune nu se poate desfăşura în numele Filialei fără avizul Preşedintelui acesteia.

Art. 30 Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie abatere disciplinară gravă şi poate fi pedepsită cu excluderea din rândul membrilor.

Art. 31 Materialele, echipamentele şi alte bunuri ale Filialei pot fi folosite numai de către membrii acesteia, persoanele încadrate cu contract de muncă sau de către membrii altor asociaţii similare, în cadrul unor activităţi de colaborare.

Art. 32 Consiliul Director va desemna o persoană care să aibă în grijă şi care să gestioneze bunurile Filialei.

Art. 33 Toţi membrii sunt obligaţi să întreţină materialele care le-au fost încredinţate, în cazul distrugerii voite sau a pierderii din neatenţie acestea putându-le fi imputate, după o analiză şi o hotărâre a Consiliului Director.

Art. 34 Consiliul Director poate stabili acordarea de recompense membrilor care au o activitate cu rezultate deosebite (diplome, medalii, bunuri etc.).

Art. 35 Membrilor Asociaţiei care încalcă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, ale Statutului ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, Filialei, li se aplică una dintre următoarele sancţiuni: a) Avertisment; b) Excludere din Filială.

ART. 36 Încălcarea prevederilor Statutului şi ale Regulamentului de Ordine Interioară, hotărârilor Consiliului Director şi ale Adunării Generale, deteriorarea voită a bunurilor Filialei se sancţionează cu avertisment la prima abatere de orice fel, iar la a doua abatere de aceeaşi natură cu excludere.

Art. 37 Excluderea se realizează conform prevederilor Statutului.

Art. 38 Hotărârea de sancţionare se ia doar în urma unei cercetări prealabile efectuate de către o persoană desemnată de Consiliul Director şi numai după o discuţie cu persoana fizică în cauză sau cu reprezentanţii legali ai respectivei persoane juridice.

Art. 39 Dacă în urma convocării aceasta refuză să se prezinte sau sa ofere informaţii privind fapta sa, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.

Art. 40 Sancţiunea trebuie aplicată în termen de cel mult 30 zile de la constatarea faptei, dar nu mai târziu de şase luni de la săvârşirea ei.

Art. 41 Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, contestaţia se soluţionează de către Consiliul Director în termen de cel mult 30 zile de la înregistrarea contestaţiei, iar hotărârea pronunţată de Consiliul Director este definitivă.

 

Întocmit: 1 iulie 2015

Devin-o membru